Tasemekirjeldused

A1 Algaja

Kirjeldus

Alustatakse nullist ja keel on täiesti võõras. Osaliselt saab mõista, mida räägitakse, kuid vastata ei osata. Kasutusel palju eestikeelseid sõnu. Sõnavara on väga piiratud, grammatika tundmatu. Vajalik algtaseme õpe.

Vaata, mida õpitakse selle taseme koolitusel - Tasemeteemad


Kursused

Tavakursus - 40 akadeemilist tundi.

Intensiivkursus - 30 akadeemilist tundi (lisaks 10 ak. tundi iseseisvat õpet kuulamiseks). 

Vaata kursuseid


Eesmärk kursuse lõpuks

Hea hääldus ning hea arusaamine ilmekast kõnest, lihtsamatest teemadest nagu töö, pere, kodu. Oskus nendel teemadel lihtlausetega kaasa rääkida. Selged küsimine-vastamine. Esmased vahendid keelekeskkonnas hakkama saamiseks.
A1 - A2 Algajast Elementaartasemele

Kirjeldus

Saadakse hakkama suhtlemisega enamlevinud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja suhtlemisel tavaolukordades, kuid uus olukord võib põhjustada suhtlemisraskusi. Arusaamine aeglasest ja korralikust kõnest ja lihtsa teksti nagu lühikese ajaleheartikli mõttest.

Vaata, mida õpitakse selle taseme koolitusel - Tasemeteemad


Kursused

Tavakursus - 40 akadeemilist tundi.

Intensiivkursus - 30 akadeemilist tundi (lisaks 10 ak. tundi iseseisvat õpet kuulamiseks).

Vaata kursuseid


Eesmärk kursuse lõpuks

Saadakse hakkama keelekasutusega lihtsamates situatsioonides, alates telefonivestlusest kuni poes käimiseni. Keelekeskkonnas saadakse ilma suurema kõrvalise abita hakkama, vahel otsitakse sõnu, kuid püütakse seletada neid teisiti kui sõna tähendus ei tule kohe meelde.
A2 Elementaartase

Kirjeldus

Saadakse küllaldaselt hakkama töö ja vaba ajaga seotud varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega tuttvates olukordades. Muude keelte sekkumine võib olla häiriv. Sõnavara ja grammatika kasutus on üldiselt sobiv ja ladus, kuid mitte alati. Tavalise teksti, näiteks ajaleheartikli põhiteesidest arusaamiseks tuleb vahel kasutada sõnaraamatut.

Vaata, mida õpitakse selle taseme koolitusel - Tasemeteemad


Kursused

Tavakursus - 40 akadeemilist tundi. Vaata kursuseid


Eesmärk kursuse lõpuks

Lisaks tavavestlusele suudetakse rääkida tööalastel teemadel, aga ka abstraktsematel teemadel, avaldada arvamust, kirjeldada olukorda jne. Uute sõnade tähendus tekstis arvatakse ära konteksti kaudu. Saadakse enam vähem aru tekstidest ajalehtedes, ajakirjades, televiisoris, raadios jne.
B1 - B2 Kesktase

Kirjeldus

Saadakse aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttavatel teemadel: töö, kool, vaba aeg jne. Enamasti saadakse iseseisvalt keelega hakkama riigis, kus see keel on kasutusel, oskus kirjeldada lihtlausetega sündmusi, kavatsusi jne. Kõnelemine ja grammatika on enamasti ladus.

Vaata, mida õpitakse selle taseme koolitusel - Tasemeteemad


Kursused

Tavakursus - 40 akadeemilist tundi. Vaata kursuseid


Eesmärk kursuse lõpuks

Harjutada keelekasutamist tasemel, et see muutuks kõnelejale spontaanseks.
B2 Kõrgem kesktase

Kirjeldus

Arusaamine pikemast kõnest või ettekandest, oskus vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, osaletakse aktiivselt aruteludes tuttavatel teemadel. Oskus selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel. Oskus kirjutada esseed, aruannet või referaati.

Vaata, mida õpitakse selle taseme koolitusel - Tasemeteemad


Kursused

Tavakursus - 40 akadeemilist tundi. Vaata kursuseid


Eesmärk kursuse lõpuks

Väga hea grammatika kasutus, samuti mitmekülgne eneseväljendamise oskus. Oskus teha vahet "õigel" ja "valel" keelekasutusel.
C1 Vilunud keelekasutaja tase

Kirjeldus

Saadakse suurema vaevata aru raskematest tekstidest, tajudes nende stiililist eripära. Oskus teha ennast mõistetavakse ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskus keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada. Oskus ennast väljendada selges, liigendatud tekstis, osatakse kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal.hakkama suhtlemisega enamlevinud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja suhtlemisel tavaolukordades, kuid uus olukord võib põhjustada suhtlemisraskusi. Arusaamine aeglasest ja korralikust kõnest ja lihtsa teksti nagu lühikese ajaleheartikli mõttest.

Vaata, mida õpitakse selle taseme koolitusel - Tasemeteemad


Kursused

Tavakursus - 40 akadeemilist tundi. Vaata kursuseid


Eesmärk kursuse lõpuks

Sellel tasemel võib õpetada keelt.